Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tworzenie studiów wyższych

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów – tekst jednolity (Dz.U.2021, poz.661)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

Dokumenty wewnętrzne

Tekst ujednolicony Zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (nie dotyczy Collegium Medicum) uwzgledniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 131 oraz Zarządzeniem nr 41 Rektora UJ

Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 lipca 2021 r.
w sprawie w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (nie dotyczy Collegium Medicum) (z późn. zm.)

Materiały dla pracowników i pracownic

Materiały związane z tworzeniem studiów wyższych, przeznaczone dla pracowników i pracownic, a dostępne po zalogowaniu, dostępne są na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/tworzenie-studiow

Kontakt

Zespół ds. analizy programów studiów
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6, p.0.23
30-060 Kraków
(wejście od ul. Oleandry 2a)
tel. (+48) 12 663 26 55, -56
mail: zaps@uj.edu.pl


Archiwum aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2021 poz. 62)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1908)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1411)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 853)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 420)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2019 poz. 1498)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2019 poz. 787)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 sierpnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybów tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Uchwała Nr 201/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie kryteriów oceny bazy dydaktycznej

Uchwała Nr 94/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku
w sprawie zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku
w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku
w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku
w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku
w sprawie: wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających