Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyplomy ukończenia studiów

Wzory dyplomów wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.07.2021 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: –
Wzory dyplomów obowiązujące na UJ od 1.07.2021 r.

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.10.2019 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: 30.06.2021
Wzory dyplomów obowiązujące na UJ od 1.10.2019 r.

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.09.2017 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: 30 września 2019 r.
Wzory dyplomów obowiązujące na UJ od 1.09.2017 r. do 30 września 2019 r.

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów - tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 661)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2022 poz. 1869)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji

Ustawa o dokumentach publicznych

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych - tekst jednolity z 10 kwietnia 2024 r.

zmiany do ustawy dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie wykazu dokumentów publicznych

zmiany do rozporządzenia dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 15/III/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
(pełny tekst uchwały dostępny po zalogowaniu na stronie https://ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/dyplomy/studia

Uchwała nr 87/X/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim dla absolwentów kierunku weterynaria 
(pełny tekst uchwały dostępny po zalogowaniu na stronie https://ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/dyplomy/studia 

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2024 roku
w sprawie: zmiany pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 roku
w sprawie: warunków i trybu zwalniania z opłat za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 grudnia 2006 roku
w sprawie: wprowadzenia centralnego rejestru dyplomów

Materiały dla pracowników i pracownic

Materiały związane z dyplomami ukończenia studiów, przeznaczone dla pracowników i pracownic, a dostępne po zalogowaniu, dostępne są na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/dyplomy/studia.

Kontakt

Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24 i 0.25
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 35
mail: kompetencje@uj.edu.pl


Archiwum aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. 
w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. o sprostowaniu błędów

Uchwała nr 78/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
(pełny tekst uchwały dostępny po zalogowaniu na stronie https://ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/dyplomy/studia)

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 grudnia 2019 roku
w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów w języku angielskim i suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Uchwała nr 24/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Uchwała nr 83/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Uchwała nr 84/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lipca 2017 roku
w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat

Pismo okólne nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lipca 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisów dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski

Zarządzenie nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wymiarowania uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria

Uchwała nr 32/III/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria

Zarządzenie nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 lipca 2015 roku
w sprawie: wymiarowania uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz wymiarowania uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie

Pismo okólne nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisów dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski

Uchwała nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie

Uchwała nr 33/III/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.) oraz zmiany uchwały nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2013 roku
w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2015 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiegop z 25 września 2013 w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat

Komentarz do Zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2013 roku

Uchwała nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 33/III/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.) oraz zmiany uchwały nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie (z późn. zm.)

Pismo okólne nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2011 roku
w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki: niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora UJ Z 22 maja 2009 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających, sposobu ich sporządzania i wysokości pobieranych za nie opłat

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 maja 2009 roku
w sprawie: terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających, sposobu ich sporządzania i wysokości pobieranych za nie opłat

Pismo okólne nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmian w piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z 25 maja 2006 roku dot. sporządzania i wydawania części A i B dyplomu