Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Aktualne akty prawne

Wszystkie aktualne akty prawne związane z opłatami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ pod adresem bip.uj.edu.pl/studia/oplaty


Archiwum aktów prawnych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 kwietnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku
w sprawie: szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 marca 2020 roku
w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 maja 2019 roku
w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia (kursy dokształcające) rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015

Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – budżet studiów niestacjonarnych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – budżet studiów w języku obcym

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – budżet studiów podyplomowych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – budżet kursów i innych form kształcenia

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – objaśnienie

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów

Wzór budżetu studiów niestacjonarnych 

Wzór budżetu studiów w języku obcym

Wzór budżetu studiów podyplomowych

Wzór budżetu kursów i innych

Objaśnienia do sporządzenia budżetu studiów niestacjonarnych, studiów w języku obcym, studiów podyplomowych i kursów

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lutego 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetów studiów i kursów

Wzór budżetu studiów niestacjonarnych

Wzór budżetu studiów dla obcokrajowców

Wzór budżetu studiów podyplomowych

Wzór budżetu kursów i innych

Objaśnienia do sporządzenia budżetu studiów niestacjonarnych, studiów dla obcokrajowców, studiów podyplomowych oraz kursów

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 stycznia 2015 roku
w sprawie: zmiany załącznika nr 5 do zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy budżetów studiów i kursów

Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich dla cudzoziemców studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wysokości opłat za powtarzanie zajęć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ i w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 marca 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 18 Rektora UJ  z 23 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 marca 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 maja 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku
w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2017 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 sierpnia 2015 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 lipca 2015 roku
w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lipca 2015 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 stycznia 2015 roku
w sprawie: wysokości opłat za niestacjonarne studia trzeciego stopnia dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2014 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2014 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku
w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, a także wysokości opłat za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 lipca 2014 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, a także wysokości opłat za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 lipca 2014 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 listopada 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2013/2014 oraz w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 lipca 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2013 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej.

Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w załącznikach nr 1, 5 i 7 do zarządzenia nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych

Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 października 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, za niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 lipca 2012 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 lipca 2012 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 czerwca 2012 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 48/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 42/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 42/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 czerwca 2008 roku
w sprawie: systemu pobierania opłat za postępowanie rekrutacyjne, legitymację studencką i indeks w roku akademickim 2008/2009