Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Aktualne akty prawne

Wszystkie aktualne akty prawne związane z opłatami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ pod adresem bip.uj.edu.pl/studia/oplaty


Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 kwietnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 38 Rektora UJ z 23 maja 2019 roku
w sprawie: wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku
w sprawie: szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 marca 2020 roku
w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 maja 2019 roku
w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia (kursy dokształcające) rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015

Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 sierpnia 2020 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – budżet studiów niestacjonarnych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – budżet studiów w języku obcym

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – budżet studiów podyplomowych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – budżet kursów i innych form kształcenia

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – objaśnienie

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów

Wzór budżetu studiów niestacjonarnych 

Wzór budżetu studiów w języku obcym

Wzór budżetu studiów podyplomowych

Wzór budżetu kursów i innych

Objaśnienia do sporządzenia budżetu studiów niestacjonarnych, studiów w języku obcym, studiów podyplomowych i kursów

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lutego 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetów studiów i kursów

Wzór budżetu studiów niestacjonarnych

Wzór budżetu studiów dla obcokrajowców

Wzór budżetu studiów podyplomowych

Wzór budżetu kursów i innych

Objaśnienia do sporządzenia budżetu studiów niestacjonarnych, studiów dla obcokrajowców, studiów podyplomowych oraz kursów

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 stycznia 2015 roku
w sprawie: zmiany załącznika nr 5 do zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy budżetów studiów i kursów

Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich dla cudzoziemców studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wysokości opłat za powtarzanie zajęć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ i w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 marca 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 18 Rektora UJ  z 23 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 marca 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 maja 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku
w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2017 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 sierpnia 2015 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 lipca 2015 roku
w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lipca 2015 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 stycznia 2015 roku
w sprawie: wysokości opłat za niestacjonarne studia trzeciego stopnia dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2014 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2014 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku
w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, a także wysokości opłat za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 lipca 2014 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, a także wysokości opłat za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 lipca 2014 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 listopada 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2013/2014 oraz w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 lipca 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2013 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej.

Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w załącznikach nr 1, 5 i 7 do zarządzenia nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych

Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 października 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, za niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 lipca 2012 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 lipca 2012 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 czerwca 2012 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 48/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 42/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 42/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 czerwca 2008 roku
w sprawie: systemu pobierania opłat za postępowanie rekrutacyjne, legitymację studencką i indeks w roku akademickim 2008/2009