Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Rozporządzenie MNiSW 1  z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie kredytów studenckich

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Stypendia (nie dotyczy szkół doktorskich)

Domy studenckie

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zasady przyznawania studentom miejsc w domach studenckich UJ (bez CM)

Wniosek o przyznanie miejsca studentowi innej uczelni w domu studenckim UJ (bez CM)

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Dom Doktoranta

Zasady przyznawania miejsc w Domu Doktoranta

Wniosek o przyznanie miejsca doktorantowi innej uczelni w Domu Doktoranta

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Kontakt

Dział Spraw Stypendialnych
Centrum Wsparcia Dydaktyki
mail: stypendia@uj.edu.pl


Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku
w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 września 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oświadczenie studenta o braku adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych

Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku
w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 września 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 lipca 2018 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania doktorantom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (tekst jednolity)