Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Rozporządzenie MNiSW 1  z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie kredytów studenckich

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Stypendia (nie dotyczy szkół doktorskich)

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - tekst ujednolicony 28.03.2022

Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną

Zasady ustalania składu rodziny i obliczania dochodu w rodzinie wnioskodawcy

Oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej wnioskodawcy

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców i opiekunów (26 lat, małżonek, dziecko)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców i opiekunów (samodzielność finansowa)

Wniosek o przeniesienie wypłaty stypendium socjalnego na inny kierunek lub inne studia doktoranckie

Zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów

Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów

Domy studenckie

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zasady przyznawania studentom miejsc w domach studenckich UJ (bez CM)

Wniosek o przyznanie miejsca studentowi innej uczelni w domu studenckim UJ (bez CM)

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Dom Doktoranta

Zasady przyznawania miejsc w Domu Doktoranta

Wniosek o przyznanie miejsca doktorantowi innej uczelni w Domu Doktoranta

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Kontakt

Dział Spraw Stypendialnych
Centrum Wsparcia Dydaktyki
mail: stypendia@uj.edu.pl


Archiwum aktów prawnych

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku
w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 września 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oświadczenie studenta o braku adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych

Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku
w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 września 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 lipca 2018 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania doktorantom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (tekst jednolity)