Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoły doktorskie

Uchwała nr 39/IV/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie: Regulaminu szkół doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulations for Doctoral Schools of Jagiellonian University in Kraków

Pozostałe akty prawne związane z kształceniem w szkołach doktorskich można znaleźć na stronach szkół:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich – tekst jednolity 

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2020 r. poz. 226.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz.U. 2017 poz. 1789)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich – tekst jednolity (obowiązuje od 1.10.2019 r.)

Uchwała nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich - tekst jednolity 

Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku
w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 101 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta 

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 październka 2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

więcej o

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 116/XII/2018 Senatu UJ z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich 

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 sierpnia 2018 roku
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 54/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku 
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 sierpnia 2017 roku
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 64/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich z późn. zm. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich

Uchwała nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich

Uchwała nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2017 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2017 roku
w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 70 z dnia 22 czerwca 2015 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 69 z dnia 22 czerwca 2015 roku
w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 54 z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 55 z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim elektronicznej legitymacji doktoranta od roku akademickiego 2012/2013

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 czerwca 2013 roku
w sprawie: wprowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim nowego wzoru indeksu doktoranta

Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 sierpnia 2012 roku
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2012 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji opisu studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 maja 2009 roku
w sprawie: uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich na wydziałach prowadzących stacjonarne studia doktorancki