Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla pracowników

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Dział Spraw Studenckich
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
tel. (+48) 12 663 15 07
mail: studenckie@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy dyscyplinarne

Student/doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz za popełnienie czynów niegodnych studenta/doktoranta.

Zawiadomienie o naruszeniu przez studenta/doktoranta przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez nich czynów niegodnych studenta/doktoranta składa do prorektora UJ ds. dydaktyki kierownik jednostki organizacyjnej za pośrednictwem dziekana wydziału.

Prorektor UJ ds. dydaktyki po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez studenta/doktoranta przewinienia dyscyplinarnego może:

- skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw studentów i doktorantów UJ  z poleceniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;

- przekazać sprawę do Sadu Koleżeńskiego Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego;

- wymierzyć obwinionemu studentowi/doktorantowi w przypadku popełnienia przewinienia mniejszej wagi karę upomnienia Rektora. 

Ważne dokumenty:

Akty prawne dotyczące postępowania dyscyplinarnego

Rzecznicy dyscyplinarni 2016-2020

Przewodniczący komisji dyscyplinarnych dla studentów i ich zastępcy 2016-2020

Przewodniczący komisji dyscyplinarnych dla doktorantów i ich zastępcy 2016-2020