Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Dział Obsługi Studiów
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.14
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 52
mail: ksztalcenie@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tok studiów wyższych

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 10 sierpnia 2021 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 25 lutego 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 405)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów – tekst jednolity (Dz. U.2021, poz. 661)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. 2019 poz. 496)

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zinegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 650)

Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 53 Rektora UJ z  24 maja 2021 r.
w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 roku
w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Zarządzenie nr 4 Rektora UJ z 13 stycznia 2021 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 131 Rektora UJ z 17 listopada 2020 roku
w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z 5 listopada 2020 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Order No 127 of the Rector of the Jagiellonian University of 5 November 2020
On: organization of classes in the winter semester of the academic year 2020/2021 (excluding the Medical College)

Komunikat nr 29 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 16 października 2020 roku
w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2020 roku
w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 września 2020 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ordinance No 41 of the Rector of the Jagiellonian University of 29 April 2020
On: the rules of organizing the verification of the learning outcomes specified in the study programme with the use of information technologies regarding the prevention, counteracting and combating COVID-19

Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku
w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Uchwała nr 47/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 (Uchwała obowiązuje do dnia 30.09.2020 r., została zaakceptowana przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów Uchwałą nr 5/2020 z dnia 24 maja 2020)

Uchwała nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

Załącznik do Uchwały – tekst jednolity Regulaminu studiów 

Uchwała nr 20/III/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  

Regulation for studies English translation consolidated text of 2021 

Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie studiów 

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2019 roku
w sprawie: elektronicznej legitymacji studenckiej i legitymacji doktoranta wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 października 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2019 roku w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej i legitymacji doktoranta wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku
w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz  jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 150 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2020 roku
w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 39/VI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie: obowiązku odbycia przez każdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2007 roku
w sprawie: ustalenia oraz ujednolicenia w UJ procedur administracyjnych dotyczących obsługi studiów realizowanych z wykorzystaniem Systemu USOS

Uchwała nr 27/IX/2006 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2006 roku
w sprawie: liczebności grup studenckich, zmieniona uchwałą nr 11/III/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2008 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2020 roku
w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2021 poz. 62)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1908)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1411)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 853)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 420)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2019 poz. 1498)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2019 poz. 787)

Uchwała nr 53/IV/2017 - english version

Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiazuje od 1.10.2019 r.)

Regulation for studies English translation as of October 1st 2019 

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - english version (Regulamin od 1.10.2017 r.)

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 sierpnia 2019 roku
w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 r.
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 maja 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 sierpnia 2018 roku
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pismo okólne nr 10 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 21 lipca 2008 roku
w sprawie: procedur związanych z elektroniczną legitymacją studencką

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: składania przez nauczyciela akademickiego oświadczenia upoważniającego do zaliczenia go do minimum kadrowego poprzez aplikację minimum kadrowe do kierunków studiów (MKK) w systemie SAP

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązujący do 1.10.2017 r.)

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 sierpnia 2017 roku
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje od 1.10.2017 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - english version (Regulamin obowiązuje od 1.10.2017 r.)

Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 53/IV/2017 - english version

Uchwała nr 43 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie: uzgodnienia treści uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Regulaminu studiów

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

 

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 sierpnia 2017 roku
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2017 roku
w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: składania przez nauczyciela akademickiego oświadczenia upoważniającego do zaliczenia go do minimum kadrowego poprzez aplikację minimum kadrowe do kierunków studiów (MKK) w systemie SAP

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 39/VI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie: obowiązku odbycia przez każdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym

Pismo okólne nr 10 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 21 lipca 2008 roku
w sprawie: procedur związanych z elektroniczną legitymacją studencką

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2007 roku
w sprawie: ustalenia oraz ujednolicenia w UJ procedur administracyjnych dotyczących obsługi studiów realizowanych z wykorzystaniem Systemu USOS

Uchwała nr 27/IX/2006 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2006 roku
w sprawie: liczebności grup studenckich