Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Informacje na tej stronie dotyczą studiów doktoranckich.

Akty prawne związane z kształceniem w szkołach doktorskich można znaleźć na stronach szkół:

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich – tekst jednolity 

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich – tekst jednolity (wersja w języku angielskim)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich – tekst jednolity (wersja w języku rosyjskim)

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2020 r. poz. 226.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz.U. 2017 poz. 1789)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (obowiązuje od 1.10.2019 r.)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (wersja w języku angielskim)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (wersja w języku rosyjskim)

Uchwała nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich - tekst jednolity 

Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku
w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 101 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta 

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 październka 2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

więcej o

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 116/XII/2018 Senatu UJ z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich 

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 sierpnia 2018 roku
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 54/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity 

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (wersja w języku angielskim)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (wersja w języku rosyjskim)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku 
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 sierpnia 2017 roku
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 64/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich z późn. zm. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich

Uchwała nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich

Uchwała nr 62/III/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich

Uchwała nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 75/IV/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 74/IV/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim z późn. zm.

Uchwała nr 64/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 20/IV/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2017 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2017 roku
w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 70 z dnia 22 czerwca 2015 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 69 z dnia 22 czerwca 2015 roku
w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 54 z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 55 z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji opisu studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim elektronicznej legitymacji doktoranta od roku akademickiego 2012/2013

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 czerwca 2013 roku
w sprawie: wprowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim nowego wzoru indeksu doktoranta

Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 sierpnia 2012 roku
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2012 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji opisu studiów doktoranckich

Opis studiów doktoranckich

Plan studiów doktoranckich

Sylabus przedmiotu na studiach doktoranckich

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 maja 2009 roku
w sprawie: uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich na wydziałach prowadzących stacjonarne studia doktorancki