Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24 i 0.25
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 35
mail: kompetencje@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie ustawiczne

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1 – 8

Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 października 2019 roku
w sprawie: zasad uruchamiania studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku
w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 września 2019 roku
w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych  

Uchwała nr 77/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 czerwca 2015 roku
w sprawie: Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Uchwała nr 109/IX/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 77/VI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Dokumenty zewnętrzne:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8

Rozporządzenie MEiN z dnia 3.02.2006 r.
w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie standardów kształcenia nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 10.09.2002 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dn. 12.10.1993 r.
w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych

Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2018 roku
w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 października 2017 roku
w sprawie: zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji programów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach kształcenia ustawicznego

Program kształcenia na studiach podyplomowych

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Plan studiów na studiach podyplomowych

Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych

Program kształcenia na kursach dokształcających

Uchwała nr 111/IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Pismo okólne nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2017 roku
w sprawie: szczegółowych zasad sporządzania świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 października 2015 roku
w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 marca 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 października 2015 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku
w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Program kształcenia na studiach podyplomowych

Program kształcenia na studiach podyplomowych - j. angielski

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych - j. angielski

Plan studiów-studia podyplomowe

Plan studiów-studia podyplomowe - j. angielski

Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych

Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych - j. angielski

Program kształcenia na kursach dokształcających

Program kształcenia na kursach dokształcających - j. angielski

Opis zakładanych efektów kształcenia na kursach dokształcających

Opis zakładanych efektów kształcenia na kursach dokształcających j. angielski

Plan kursu dokształcającego

Plan kursu dokształcającego - j. angielski

Sylabus modułu kształcenia na kursach dokształcających

Sylabus modułu kształcenia na kursach dokształcających - j. angielski

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
obowiązujący od 1 października 2012 roku (Uchwała nr 59/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku)

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku
w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 listopada 2014 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2014 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2014 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lutego 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetów studiów i kursów

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2013 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Komunikat nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 czerwca 2013 roku
w sprawie: szczegółowych zasad sporządzania świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2013 roku
w sprawie: zmian w załącznikach nr 1, 5 i 7 do zarządzenia nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku
w sprawie: tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Program kształcenia na studiach podyplomowych

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Plan studiów na studiach podyplomowych

Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych

Program kształcenia na kursach dokształcających

Opis zakładanych efektów kształcenia na kursach dokształcających

Plan kształcenia na kursach dokształcających

Sylabus modułu kształcenia na kursach dokształcających

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku
w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujące w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 czerwca 2012 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 marca 2012 roku
w sprawie: zmian w załącznikach nr 5 i nr 7 do zarządzenia Rektora nr 48 z 6 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 lipca 2011 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 48 Rektora UJ z 6 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmian w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 48 Rektora UJ z 6 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012.

Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmian w załącznikach nr 1, 4 i 5 do zarządzenia nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 czerwca 2010 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

Uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 13/III/2009 z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie: Ramowego Regulaminu Studiów Podyplomowych

Uchwała nr 21/IV/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie: zmiany Ramowego Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 58/IX/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie: zmian w Ramowym Regulaminie Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 71/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie: zmian w Ramowym Regulaminie Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim dotyczących rekrutacji na studia podyplomowe

Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 lipca 2008 roku
w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 września 2010 roku
w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 44 Rektora UJ z 3 lipca 2008 roku w sprawie zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 53/XI/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie planów studiów i programów nauczania